ŠERBO RASTODER “RASPISIVANJE UCJENE ZA HUSEINA BOŠKOVIĆA, SADA DŽIDIĆA-REDŽOVIĆA, SALKA AJANOVIĆA I ADILA ČUTURIĆA”

„Na predlog ovog načelstva Gosp. Ministar Unutr. Dela sa J. B. Br. 9742. od 26. pr. m-ca na osnovu člana 12. zakona o javnoj bezbednosti re­šilo je da se obznanjeni odmetnici: Husein Bošković iz Maoča, Sado Dži­dić-Redžović iz Godova, Salko Ajanović i Adil Čuturić iz Potpeći, svi iz sreza Pljevaljskog, ovog okruga ucene svaki po (1000) jednu hiljadu dinara.

 

 

NAČELSTVO CETINJSKOG OKRUGA DOSTAVLJA INFORMACIJU NAČELSTVA PLJEVALJSKOG OKRUGA RASPISIVANJU UCJENE ZA HUSEINA BOŠKOVIĆA, SADA DŽIDIĆA-REDŽOVIĆA, SALKA AJANOVIĆA I ADILA ČUTURIĆA

 

KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA

NAČELSTVO OKRUGA CETINJSKOG

Br. 5178

  1. juna 1920.

CETINJE

Načelniku Sreza

Cetinje.

 

Načelstvo Okruga Pljevaljskog aktom broj 3467. od 7. juna tek. god. dostavlja:

„Na predlog ovog načelstva Gosp. Ministar Unutr. Dela sa J. B. Br. 9742. od 26. pr. m-ca na osnovu člana 12. zakona o javnoj bezbednosti re­šilo je da se obznanjeni odmetnici: Husein Bošković iz Maoča, Sado Dži­dić-Redžović iz Godova, Salko Ajanović i Adil Čuturić iz Potpeći, svi iz sreza Pljevaljskog, ovog okruga ucene svaki po (1000) jednu hiljadu dinara.

Ova ucena daće se onome ko imenovane odmetnike ubije, uhvati ili prokaže vlastima i plaća se po čl. 6. zak. o javnoj bezbednosti odmah iz državne kase.

Izveštavajući o ovome Načelstvo moli se isto da po ovome po nadlež­nosti postupi i gornje objavi u svom okrugu.“

Prednje Vam se dostavlja radi znanja i upravljanja s tim, da isto obja­vite u svom području.

Zast. Načelnik okruga

Sekret.

 

Napomena: Dokumenat je pisan kurzivom ćirilicom.

 

Načelstvo cetinjskog okruga dostavlja informaciju načelstva pljevaljskog okruga o visini ucjene za Huseina Boškovića, Sada Džijića-Redžovića, Salka Durakovića i Adila Čuturića

 

KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA

NAČELSTVO

OKRUGA CETINJSKOG

Br. 7229

18.VIII 1920 g.

CETINJE

Načelniku Sreza

Cetinje.

Načelstvo Okr. Pljevaljskog aktom Br. 5396 od 11 avg. t.g. dostavlja:

„Ministarstvo Un. Dela aktom J.B.Br. 15461 na predlog Načelnika Okruga Pljevaljskog Br. 4579 od 13 jula t.g. a na osnovu čl. 12 zakona o Javnoj Bezbjednosti ucijenio sam oglašene hajduke i to.“

a) Husein Boškovića iz Maoče sa 5.000 dinara (pet hiljada)

b) Sada Džijića – Redžovića iz Berove, Salka Durakovića i Adila Ču­turića iz Potpeća svakog sa po (3000) tri hiljade dinara.

Ova cijena daće se onom koji odmetnike ubije, uhvati ili prokaže vla­stima, a plaća se odmah iz Državne kase po čl 6 Zakona o Javnoj Bez­bjednosti.”

Prednje Vam se dostavlja radi znanja i obnarodovanja.

 

18/VIII 1920.g.                                                         Načelnik Okruga,

Cetinje.                                                                     (nečitko)

 

Napomena: Dokument je pisan kurzivom ćirilicom.