ЕНВЕР ГИЦИЋ “СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ МИРОЛЮБИВОГО ПОКОЛЕНИЯ”

Несмотря на все многообразие мнений и толкований относительно целей религии и человеческой цивилизации, большинство мыслителей и ученых сходятся на том, что одна из целей всех религий и всей человеческой цивилизации заключается в формировании живущего на земле доброго, высоконравственного человека. Религии несут в себе свод моральных установок, направленных на воспитание человеческой души. В них изложены общие черты взаимоотношений человека со своим братом-человеком, его взаимосвязи с окружающим его миром, его связи со своим Творцом. Невзирая на все различия в подходах к вопросам телеологии и причинно-следственной связи между религией, философией и идеологическими теориями, никто не отрицает того, что формирование нравственного человека, формирование здорового миролюбивого поколения людей представляет собой высокую цель для любого, кого заботят судьбы общества, его будущее, кто желает добра себе и своим потомкам.

Nastavi čitati ЕНВЕР ГИЦИЋ “СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ МИРОЛЮБИВОГО ПОКОЛЕНИЯ”

ENVER GICIĆ “ULOGA FAKULTETA ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU U IZGRADNJI KRITIČKE MISLI”

U Časnom Kur’anu se za razmišljanje, kontemplaciju koristi više termina. Međutim, riječ TEFKIR se najčešće koristi tako da je ova riječ sa njenim izvedenicama u Kur’anu spomenuta mnogo puta, što nam govori o tome koliku pažnju Kur’an i islam posvećuju misli i razmišljanju. Pored ove možemo naći i druge riječi koje Kur’an koristi za razmišljanje, kao što je TA’KILUN. U svijetu nauke poznate su dvije vrste mišljenja. Mišljenje može biti kreativno ili kritičko. I jedno i drugo se ne stiče samo po sebi već se i za jedno i za drugo mišljenje mora uložiti mnogo truda, rada i požrtvovanosti.

Tema o kojoj želim govoriti u ovom radu tretirat će ulogu i značaj Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru u razvoju kritičkog mišljenja kod studenata, kao i važnost savladavanja tehnika kritičkog mišljenja, uloge profesora i obaveza studenata u savladavanju istih.

Thinking and contemplation terms are used In the Holy Qur’an several times. However, the word TEFKIR is most often used so that this word with its derivatives in the Quran is mentioned many times, which tells us how much attention the Qur’an and Islam dedicate to thoughts and thinking. In addition to this we can find other words that the Qur’an uses to think, such as TA’KILUN. In the world of science, there are two types of opinions known. Opinion can be creative or critical. Both are not acquired by themselves, but many efforts, work and self-sacrifice must be invested for one and the other opinion.

The topic I want to talk about in this paper will address the role and significance of the Faculty of Islamic Studies in Novi Pazar in the development of critical thinking among students, as well as the importance of mastering the techniques of critical thinking, the role of professors and the obligations of students in mastering them.

Nastavi čitati ENVER GICIĆ “ULOGA FAKULTETA ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU U IZGRADNJI KRITIČKE MISLI”

SULEJMAN MAŠOVIĆ “ZNAČENJE ISLAMSKE MOLITVE”

Misao: Naučavaj sviet Knjizi (Kur-an a. š.), koja Ti je upućena i izvršuj molitvu, jer ona brani od zla i poroka; spoznaja Boga najviša je stvar, a On zna što vi ljudi činite. (Vječna Knjiga Mudrosti).

Proučavajući islamske znanosti, veliki je njemački pjesnik Goethe uztvrdio da, ako je Islam predanost čovjeka Bogu, onda se mi svi u njemu rađamo i umiremo. Jer predanost odista daje i smisao i zanos volji posljednjeg Božijeg odkrivenja. Ne samo duboke misli Kur-ana a. š., već i rieči i život Muhameda a. s. kao i njegovih drugova iz cvjetnog uzpona Islama, moral su pokreta, koji je i svojim zamahom i učinkom žudio da čovjeka svoga doba prosvietli i uzdigne putem čiste duhovne obnove u vječnom božanskom načelu. Salat (molitva) je jedan od najboljih putova vjernika uzponu uljudbe, svoje i zajedničke.

Nastavi čitati SULEJMAN MAŠOVIĆ “ZNAČENJE ISLAMSKE MOLITVE”