MULA SULEJMAN TABAKOVIĆ “IBRAHIM TERZIJA”

Ibrahime brate moj

govorim ti vrlo čuj

dragom Bogu ti robuj


Nemoj imat ružnu huj
Psovat nikog ti nemoj
Ti hijanet[1] nemoj biti

 

Dobre posle poslušaj
Od boljeg se naslušaj
Fars[2] što je dobro znaj
Uči hukći ne ćošaj
Abdes[3] uzmi i klanjaj
pa se Bogu priklanjaj
Tuđe ajbe[4] zaklanjaj
Ko ti skrivi poklanjaj
Dobro misli i kolaj
Ne pomisli ti belaj
Dizgin nefsu[5] ti ne daj
Od greha se uklonjaj
U dunja se ne uzdaj
U Boga se pouzdaj
Nefsa svoga zauzdaj
Šejtanu se otimaj
Mesto svoje ne mekšaj
Tursko srce namekšaj
Za hodžama sve pristaj
Za budalom ne pristaj
Iza ljudi ne ostaj
Valjaće ti poslje znaj
U Musafu[6] pogledaj
Din-meselu[7] nagledaj
Po svijetu zagledaj
Pa se dobro ugledaj
Uzmi ibret[8] zagledaj
dragom Bogu pogled daj

 

S dobrim drugom prohodi

S jaramazom[9] ne hodi

Ćitab kaže govori

 

Od zmije je on gori

U džemat sve hodi

U džamij’ se nahodi

 

Allah Allah sve zbori

Drugo ništa ne zbori

Srce svoje operi

 

Od greha se pokori

Jezik srcu ugodi

Po zlu putu ne hodi

 

Pravog puta nahodi

Halik[10] dragi sve vidi

Nefsa bidi srdita

 

Velika je strahoba
Ovo ti je sramota
Šejtanska je rabota
Dobra budi hasreta
Nemoj tražit devleta
Već od Boga rahmeta
Nemoj imat zahmeta[11]
Ibadet je ljepota
Ne uradi grehota
Dobra budi humeta
U islamu hizmeta[12]
Ti ne miluj zineta
I za malom hasreta[13]
Znadi sebe kimeta
Nemoj činit gibeta[14]
Ocu čini ragbeta[15]
I materi hurmeta[16]
Bog će tebi nimeta
u Džennetu hubuleta[17]
Terć ne čini[18] sunneta[19]
Bidi pravog ummeta[20]

Vazda imaj abdesta
Proj se jednog adeta[21]
Svakog gradit sureta[22]
Ti nejmadeš kudreta[23]
Ti si jedna sirota

Ibrahime Terzija

 

Sirat tanka ćuprija
Od sablje je bridkija
I od dlake tankija

 

Projće tuda enbija[24]

Sva ostala evlija[25]

Alim halis ulema[26]

Dobri ljudi-suleha[27]

 

Muka naša golema

Brez sevapa gorija

Azab[28] grka kandžija,
Od sablje je mučnija
Od vatre je ružnija
Od noći je tavnija
Od smrti je jadnija
Bog je dragi kadija
Derin eskal kujija,
Duboka je dolija,
Šejtanska je jalija
Nemoj biti delija
Za šejtanom hoditi
I za njime broditi
Sa Sirata[29] padati
U Džehenem kapati
Žalovito plakati
U esfelu[30] goriti
U njemu se topiti,
Vazda u njem ostati
Akrep-guja pecati
Azab neće nestati,
U sindžiru ležati,
Ondar nejma mrijeti
Zebanije pecati

Muku vaku patiti.

Kad se stane kukati

 

Zebanije[31] hukati

U nar-vatru[32] bacati

Ondar ćeš se kajati

 

Tadž[33] od nura nositi

Pišman biti jaditi

Sam ćeš sebe rijati

 

Hej velika žalosti

 

Saburom se okiti

Lijepom hujom zakiti

Ljepota je gledati

Kano gonđe u kiti

Nemoj mnogo zboriti,
Puno ćeš se varati,
Poslje ćeš se kajati,
Ko će tebe žaliti.

 

Jemin nemoj činiti

lagat krivo zboriti

Svoju dušu grubiti

Ćibur[34] ćinu nositi

 

Tebe valja mrijeti

Pred madžijom stanuti

U grobu te metnuti

 

Za din ćeš se pitati

Azraila videti

Šta ćeš onda rijeti

 

U ćefin te zaviti

Od muke ćeš kukati

Šejtan će se smijati

Ti ćeš muku tegliti

 

U mezaru mračna noć

Munkir Nekir[35] tebi doć

Iz usta him vatra poć

oklen će ti biti pomoć

 

Dževab dati nećeš moć

Maljom će te plaho tuć

Kroz zemlju ćeš dole proć

 

Nikog nemaš na pomoć

Jama – kabur vrlo vruć

Ti ćeš plakat gorijuć

 

Gradi brate hasenat[36]

Nemoj činet seijat

Veliki je tebe hajrat[37]

Muhamedu salavat[38]

 

Bog će dragi tebe dat

U dženetu lijep hajat[39]

 

Ti ne bidi bi-nijaz[40]

Klanjaj beš-vakat-namaz

 

Dobro valja poslušat

Đunah ti je ne slušat

Posljen će ti nevaljat

 

Dobor ćeš se pokajat

spavat nemoj u vakat

Gafil[41] biti sve ležat

 

šejtan će te sve varat

nemoj za njim pristajat

Budi lahak ustajat

 

kaza-vakat[42] naklanjat

na mahšer ti valja stajat

Dragom Bogu dževab dat

Nećeš uteć da si at

Kud ćeš ići Bog će znat

Ibrahime delijo,
Ja sam takih vidio,
Po svijetu hodio,
Edžel-šerbet[43] popio,
Ko da nije ni bio.
A ko bude učio,
Svoga nefsa mučio,
Dobre posle činio,
Aškom srce punio,
Sa imanom hodio,
On je džennet vidio.

 

Ti si nalik na behar

Kada puhne rozićar

Ti ćeš otić i nevar

 

Bog je kadar gospodar

Hodžam čini itibar[44]

Pa ćeš biti bahtijar[45]

Nemoj biti hilećar[46]

 

Najpošljednji brate car

Žestoka je vatra-nar

velik će ti bit zarar[47]

 

Buhtan nikog ne čini

Jadan ti je ko čini

On će biti mučeni

U nar vatri spućeni

 

Džehenem je pakleni

Dan as Allah zakloni

i đunahe pokloni

Od dušmana ukloni

 

Jadni vlasi žalosni

Niko nije ko oni

Od mahljuka[48] najzadnji

U azabu ebedi[49]

 

Ne daj vlahu sa sobom

Vazda zbori istinom

Ne smiji se kahkahom

Mehko zbori besedom

 

Započimlji bismillom

tećmil čini[50] hamdelom[51]

Plači Bogu hasretom

S draga srca odjednom

 

Bog će tebe rahmetom

Platiće ti dženetom

 

Dovu čini s hajirom

Dobor viči jezikom

Žalovito sa suzom

 

Našem caru visokom

Aziz hanu čestitom

 

Ne otimlji zulumom

Tuđa mala kaharom[52]

Džehenem je potobom

 

Bog je hakim natobom

Ja sam piso kalemom

Naplako se zeherom

Ne mislimo kaburom

 

Ne pada nam ni na um

 

Ne sudi se meselom[53]

Nego zaif[54] besedom

Ne sedi se s ulemom

Već sa jednom džukelom

 

Kadije su sa vlahom

S brukom jednom golemom

Ogruliše rušvetom[55]

Oni puni zinetom

 

Ibrahime Terzija

Nemoj biti kadije

Mala tuđa avdžija[56]

 

I ostala hukema[57]

Bruka od njih golema

Osvojila zalema

 

Dušu gubu sve za mal

Ko da neće bit zaval

Oni jedu ka halal

Izeli bi da je kal

 

Izedoše jetim-mal

Oni znadu za vebal[58]

Jadan ti je njihov hal

Na mahšeru bit sual[59]

 

Ja đunahćar žalostan

Brez sevapa sirotan

Đunahima okovan

 

Ružnom hujom pokovan

Dunjalukom otrovan

gaflet-uzdom zahuzdan

 

Valja ići na mejdan

Kada dođe mahšer-dan

Tu će doći insu-džan[60]

 

Ja u znoju ugrejan

Bog će reći ja Fulan

Šta ćeš onda grehotan

 

Ti pokloni ja Menan[61]

Naše grehe ja Hanan[62]

vazda reci Illa llah[63]

S draga srca čini ah[64]

[1] hijanet – izdajnik, pokvarenjak

[2] fars – farz, obaveza

[3] abdes(t)- vjersko pranje za molitvu

[4] ajb – sramota, mahana

[5] nefs – strast

[6] Mus(h)af – Kur’anska zbirka

[7] din-mesela – vjersko pitanje

[8] ibret – pouka

[9] jaramaz – nestašan

[10] Halik – Stvoritelj, Božije ime

[11] zahmet – muka, tekoga

[12] hizmet – služenje, dvorenje nekoga/nečega radi Božijeg zadovoljstva

[13] hasret – sreća, zadovoljstvo

[14] gibet – ogovranje, potvaranje

[15] ragbet – želja, htijenje

[16] hurmet – blagodat

[17] hub(ul)et – ljubav

[18] terć ne čini – ne napuštaj, ne ostavljaj

[19] sunnet – djelo i riječi Muhammeda, a.s.

[20] ummet – sljedbenici Muhammeda , a.s.

[21] adet – običaj

[22] sure(ta) – lik, izgled

[23] kudret – snaga

[24] enbija – poslanici

[25] evlija – od Boga odabrani ljudi

[26] suleha – dobri ljudi

[27] alim halis ulema – iskreni, čestiti učenjaci

[28] azab – kazna

[29] Sirat ćuprija – Most preko Džehennema kojim se prolazi do Dženneta

[30] esfel – Džehennem; efsele safilin – otići u Džehennem

[31] zebanijje – meleki koji izvršavaju Božiju kaznu nad čovjekom u mezaru

[32] nur-vatra – džehennemska vatra

[33] tadž – kruna

[34] ćibur – oholost

[35] Munkir i Nekir – meleki ispitivačči

[36] hasenat – dobročinstvo

[37] hajrat – dobro djelo zadužbinarskog karaktera

[38] salavat – slavljenje Muhammeda, a.s.,

[39] hajat – život

[40] bi-nijaz – nezahvalan

[41] gafil – nemaran

[42] kaza-vakat – zakašnjelo vrijeme

[43] edžel-šerbet – smrtni napitak

[44] itbar činiti – ukazati poštovanje

[45] bahtijar – sretnik

[46] hilećar – podmukao

[47] zarar – šteta

[48] mahljuk – svetina

[49] azabu ebed – najžešća kazna

[50] tećmil činiti – dovršiti, upotpuniti

[51] hamdel – zahvala

[52] kahar – žalost, tuga

[53] mesela – pitanje (naučno, dogmatsko)

[54] zaif – slab

[55] rušvet – mito

[56] avdžija – lovac

[57] hukema – pravnici (šerijatski)

[58] vebal – plaća prema djelima

[59] biti sual – biti pitan

[60] insu-džan – ljudi džini

[61] Menan – Dobrotvorni, jedno od Božijih imena

[62] Hanan – Nježni, jedno od Božijih imena

[63] Illa llah – Osim Allaha

[64] ah čini – imati čežnju, ljubav

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *