ILIJAS DOBARDŽIĆ „BIO-BIBLIOGRAFIJA“

 

ILIJAS DOBARDŽIĆ, rođen je 1909. godine u Bijelom Polju kao najmlađi sin (stariji Ibrahim, Daut i Saćir) Derviša i Elmaze, rođene Resulović. Potiče iz poznate trgovačke porodice ovoga mjesta. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a Trgo­vačku školu u Sarajevu.

Oženio se sa Zarifom, kćerkom Hadža Ha- džiomerovića iz Berana, sa kojom je dobio Ismeta i Sabinu. Njihova djeca, sa svojim porodicama, žive u Bijelom Polju.

Ilijas je od rane mladosti pisao pjesme koje su objavljivane u mnogim jugoslovenskim listovi­ma i časopisima štampanim između dva svjetska rata. Godine 1930. objavio je u Sarajevu zbirku stihova PESME NIZ DOLOVE. Bavio se je i proznim stvaralaštvom, a povremeno književnom i likovnom kritikom. Budući da je Ilijas Dobardžić bio u to vrijeme jedan od rijetkih sandžačkih pjes­nika njegova knjiga je naišla na značajno zani­manje kod književne kritike. O njoj su pisali ista­knuti jugoslovenski književni kritičari, pjesnici i prozaisti.

Osnovno Dobardžićevo zanimanje bila je tr­govina kojom se uspješno bavio. U aprilu 1941. godine seli se sa porodicom iz Bijelog Polja u Sa­rajevo. Pored trgovine kojom se i tamo bavi, u sad ratnim godinama, veoma se angažuje oko izbjegli­ca iz istočne Bosne i drugih krajeva, brine i poma- maže oko njihovog smještaja i preživljavanja. I u ovim okolnostima povremeno piše i objavljuje svoje radove u listovima i časopisima.

Prijateljuje sa Ćamilom i Sabinom Sijarić, Saitom Orahovcem, Alijom Nametkom, Hamidom Dizdarom (koga je duže vrijeme skrivao u svojoj kući u vrijeme NDH), dr Kasimom Hadžićem i drugim brojnim intelektualcima koji su se bavili knjigom. Prvih dana po oslobođenju Sarajeva (1945) nestaje pod, još uvijek, nerazjašnjenim oko­lnostima, prema saopštenju porodice. Po kazivanju Čamila Sijarića priključio se partizanima i pogi­nuo u sjevernoj Bosni prilikom nabavke namirnica za svoju jedinicu.

 

Bibliografija

 1. Ilijas Dobardžić: Iz moje beležnice – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 2. Ilijas Dobardžić: Jesen – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 3. Ilijas Dobardžić: Molitva – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 4. Ilijas Dobardžić: Petru Petro viču Njegošu – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926. (Uz bilješku o posvjeti pjesme P. P. Njegošu)
 5. Ilijas Dobardžić: Plač pod kestenom – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 6. Ilijas Dobardžić: Plač za mladošću – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 7. Ilijas Dobardžić: Sumorni stihovi – “Gajret”, Sarajevo, 10/1926.
 8. Ilijas Dobardžić: Tužne posete – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 9. Ilijas Dobardžić: U vrtu venenja – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 10. Ilijas Dobardžić: Đulistanu – “Đulistan”, Sarajevo, 1/1926.
 11. Ilijas Dobardžić: Uvelom cveču – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 12. Ilijas Dobardžić: Bolne impresije (Iz moje beležnice) – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 13. Ilijas Dobardžić: Neviđenoj – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 14. Ilijas Dobardžić: Pesme u prozi (kolegi M. Kulenoviću) – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.

!!ii£f ©©S^MDŽOG

 1. Ilijas Dobardžić: Sinoć su jablani pevali… “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 2. Ilijas Dobardžić: Sumorni stihovi – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 3. Ilijas Dobardžić: U sumornom kraju (našima pod Talijanima) – “Novi čovjek”, Sarajevo, 2/1926.
 4. Ilijas Dobardžić: Usedelica u proleće – “Ilustrovani vijenac”, Zagreb, 5/1927. (Rubrika: Iz najmlađe lirike)
 5. Ilijas Dobardžić: Devojačka kletva – “Ilustrovani vijenac”, Zagreb, 5/1927. (Rubrika: Iz najmlađe lirike)
 6. Ilijas Dobardžić: Devojačka tuga – “Novi čovjek”, Sarajevo, 3/1926.
 7. Ilijas Dobardžić: Devojka uz đerđef- “Ilustrovani vijenac”, Zagreb, 5/1927. (Rubrika: Iz najmlađe lirike)
 8. Ilijas Dobardžić: Jutarnja plakanja – “Novi čovjek”, Sarajevo, 3/1926.
 9. Ilijas Dobardžić: Novima – “Novi čovjek”, Sarajevo, 3/1926.
 10. Ilijas Dobardžić: Poslednja pesma (Seni Ulderika Donadinija) – “Ilustrovani vijenac”, Zagreb,5/1927.(Rubrika: Iz najmlađe lirike)
 11. Ilijas Dobardžić: Prolazne utehe – “Novi čovjek”, Sarajevo, 3/1926.
 12. Ilijas Dobardžić: Salihbegovica – “Novi Behar”, Sarajevo, 1/1927.
 13. Ilijas Dobardžić: Ademagina Fatima – “Novi Behar”, Sarajevo, 2/1928-29.
 14. Ilijas Dobardžić: Zetelice -“Gajret”, Sarajevo, 2/1928.
 15. Ilijas Dobardžić: Devojka uz derđef- “Novi čovjek”, Sarajevo, 4/1928.

Ilijas g){.^,f?y7\[iv[T;;!!]^ LIRIKA

 1. Ilijas Dobardžić: Devojka u jesen kraj prozora
 • “Gajret”, Sarajevo, 9/1928.
  1. Ilijas Dobardžić: Novima (Gajretu o dvadeset- petogodišnjici) – “Gajret”, Sarajevo, 9/1928.
  2. Ilijas Dobardžić: Njezina žal – “Gajret”, Sarajevo, 9/1928.
  3. Ilijas Dobardžić: Pesma propalog bega – “Vijenac”, Zagreb, 6/1928.
  4. Ilijas Dobardžić: Pesma u letno šumsko jutro
 • “Vijenac”, Zagreb, 6/1928.
 1. Ilijas Dobardžić: Plač čobanke – “Novi čovjek”, Sarajevo, 4/1928.
 2. Ilijas Dobardžić: Pozdrav sa naših strana (Gajretu o dvadesetpetogodišnjici) – “Gajret”, Sarajevo, 9/1928.
 3. Ilijas Dobardžić: Sečanja – “Novi čovjek”, Sarajevo, 4/1928.
 4. Ilijas Dobardžić: U sumrak kraj reke (posvećeno drugu Husniji Cengiću) – “Novi čovjek”, Sarajevo, 4/1928.
 5. Ilijas Dobardžić: Usedelica u proleće – “Gajret”, Sarajevo, 9/1928.
 6. Ilijas Dobardžić: Zineta – “Novi Behar”, Sarajevo, 2/1928.
 7. Ilijas Dobardžić: Vaskrsla bdenja – “Gajret”, Sarajevo, 1/1929.
 8. Ilijas Dobardžić: Fele Isabegov – “Gajret”, Sarajevo, 10/1929.
 9. Ilijas Dobardžić: Filip Potrk – “Gajret”, Sarajevo, 10/1929.
 10. Ilijas Dobardžić: Pesma s čardaka – “Gajret”, Sarajevo, 10/1929.
 11. Ilijas Dobardžić: Na iskap života -“Gajret”, Sarajevo, 10/1929.
 12. Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove (Duri Gaveli) – “Književni polet”, Banja Luka, 1/1929.
 13. Ilijas Dobardžić: S Kalića Vagana – “Gajret”, Sarajevo, 10/1929.
 14. Ilijas Dobardžić: S proleća – “Život i rad”, Beograd, 2/1929.
 15. Ilijas Dobardžić: Na polasku (devojci koju sam voleo) – “Zapisi”, Cetinje, 4/1930.
 16. Ilijas Dobardžić: Naše poreklo (Ristu Ratkoviću) – “Zapisi”, Cetinje, 4/1930.
 17. Ilijas Dobardžić: Dušo ne veni, jesen ne mori – “Gajret”, Sarajevo, 11/1930.
 18. Ilijas Dobardžić: S jeseni -“Gajret”, Sarajevo, 11/1930.
 19. Ilijas Dobardžić: Naše poreklo (Ristu Ratkoviću) – “Gajret”, Sarajevo, 11/1930.
 20. Ilijas Dobardžić: S naših strana – “Gajret”, Sarajevo, 11/1930.
 21. Ilijas Dobardžić: Sećanja -“Gajret”, Sarajevo, 11/1930.
 22. Ilijas Dobardžić: U mehani među jaranima – “Gajret”, Sarajevo, 11/1930.
 23. Đorđe Lopičić : Naši najmlađi muslimanski stvaraoci (prikazani Hasan Kikić, Hamid Dizdar, Ilijas Dobardžić i Husnija Cengić) – “Mlada Bosna”, Sarajevo, 1930.
 24. Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove, Sarajevo, 1930. (izdanje autora)
 25. (Hamza Humo): Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove, Štamparija “Obod” Sarajevo – “Slobodna riječ”, Sarajevo, 1931.
 26. Anonim: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – ilustrovao Roman Petrović – “Novi Behar”,

IV/1930-31.

 1. Ilijas Dobardžić: Jeseni i sećanja u životu Omera Tanje – “Gajret”, Sarajevo, 12/1931.
 2. Hamza Humo: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Gajret”, Sarajevo, 12/1931.
 3. Salih Alić: U vrtlogu tehnike. I(lij asu) Dobardžiću – “Zora”, 2/1931.
 4. Anonim: Gdje žive i šta rade naši književnici – “Slobodna riječ”, Sarajevo, 1/1931.
 5. Hasan Kikić: Pesme niz dolove (Ilijas Dobardžić) – “Hrvatska revija”, Zagreb, 4/1931.
 6. Alija Nametak: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Novi Behar”, Sarajevo, 4/1931.
 7. Đorđe Lopičić: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Stožer”, Beograd, 2/1931.
 8. Radivoje Marković: Izdanja onih koji dolaze – “Nedelja”, 1931.
 9. Đuro Ga vela: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Književna krajina”, Banja Luka, 1/1931.
 10. Eli Finci: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Pregled”, Sarajevo, 5/1931.
 11. Dr Josip Draganić: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Riječ”, 2/1931.
 12. Sait Orahovac: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Snaga”, Sarajevo, 4/1931.
 13. Milivoje Matović – Zatarac: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Zapisi”, Cetinje, 5/1931.
 14. Borivoje S. Stojković: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Život i rad”, Beograd, 4/1931.
 15. ” (Stanislav Vinaver): Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Letopis matice srpske”, Novi Sad, CV/1931, knjiga 328.
 16. Ivo Balentović: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Luč”, Zagreb, 26/1931.
 17. Hamid Dizdar: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Slobodna riječ”, Sarajevo, 1/1931.
 18. Vuk St. Lopičić: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove – “Zeta”, Podgorica, 2/1931.
 19. Eli Finci: Muslimani u našoj savremenoj književnosti – “Jugoslovenska pošta”, 4/1931.
 20. Ilijas Dobardžić: Nevesta – “Gajret”, Sarajevo, 12/1931.
 21. Ilijas Dobardžić: Moje proleće – “Slobodna riječ”, Sarajevo, 2/1932.
 22. Ilijas Dobardžić: Siromasi u kasabi – “Zeta”, Podgorica, 3/1932.
 23. Ilijas Dobardžić: Siromasi u kasabi – “Islamski svijet”, Sarajevo, 2/1933.
 24. Ilijas Dobardžić: Subotom s večeri – “Gajret”, Sarajevo, 4/1933.
 25. Ilijas Dobardžić: Subotom s večeri (drugu Salihu S. Aliću) – “Novi Behar”, Sarajevo, 7/1933-34.
 26. Ilijas Dobardžić: Na izvorima – “Gajret”, Sarajevo, 14/1933.
 27. Ilijas Dobardžić: Pesme za gorom – “Islamski svijet”, Sarajevo, 2/1933.
 28. Ilijas Dobardžić: Kad Sandžaklija putuje u svijet – “Islamski glas”, Sarajevo, 2/1936.
 29. Ilijas Dobardžić: Kad sarhoši kraj Neretve piju – “Gajret”, Sarajevo, 18/1937.
 30. Ilijas Dobardžić: Zemlja Sandžak – “Gajret”, Sarajevo, 18/1937.
 31. Ilijas Dobardžić: Zemljo, čeznemo za tobom – “Gajret”, Sarajevo, 19/1938.
 32. Ilijas Dobardžić: Trideset godina književnog rada Nazifa Resulovića – “Gajret”, Sarajevo, 19/1938.
 33. Ilijas Dobardžić: Zemlja Sandžak – “Naš dom”, Skoplje, 1/1938.
 34. Ilijas Dobardžić: Branislav Bajić: Odabrane pesme srpskih pesnika iz Vojvodine (prikaz) – “Naš dom”, Skoplje, 1/1938.
 1. Ilijas Dobardžić: Dva vola – “Naš dom”, Skoplje, 1/1938.
 2. Ilijas Dobardžić: Sait Orahovac: Lirska saopštenja (prikaz) – “Naš dom”, Skoplje, 2/1939.
 3. Ilijas Dobardžić: Izložba hrvatskih slikara u Beogradu. Prikaz izložbe slikara Ivana Ćaće, Franje Mraza, Ivana Viriusa i Mirka Viriusa – “Naš dom”, Skoplje, 2/1939.
 4. Ilijas Dobardžić: Dvadeset godina prvih Gajretovih đaka iz Sandžaka – “Gajret”, Sarajevo, 21/1940.
 5. Vladimir Jurčić: Suvremeni hrvatski pjesnici Muslimani (književni prikaz sa izborom pjesama) -“Osvit”, 1/1942.
 6. Ilijas Dobardžić: Dva vola – “Sarajevska hrvatska pozornica”, Sarajevo, 2/1942.
 7. Ilijas Dobardžić: Jonuz iz Akove – “Osvit”, Sarajevo, 1/1942.
 8. Ilijas Dobardžić: Povratak s katuna – “Osvit”, Sarajevo, 1/1942.
 9. Ilijas Dobardžić: Tragovima preko leđa Asena Sterijeva – “Osvit”, Sarajevo, 1/1942.
 10. Ilijas Dobardžić: Jedna zaboravljena 25- godišnjica – “Osvit”, Sarajevo, 2/1943.
 11. Ilijas Dobardžić: Prilog proučavanju Sandžaka (Knjiga Kasima Hadžića ‘Pijeval’jski muftija Semsekadić i borba protiv okupacije Bosne i Hercegovine 1878″) – “Hrvatski narod”, Zagreb, 6/1944.
 12. Ilijas Dobardžić: Tahiragin vakat – “Osvit”, Sarajevo, 3/1944.
 13. Ilijas Dobardžić: Zemlja Sandžak – “Hrvatska misao”, Zagrab, 2/1944.
 14. Ilijas Dobardžić: U pohode davne bolne – “Narodna uzdanica”, Sarajevo, 13/1945.
 15. Ilijas Dobardžić: Moja dva susreta sa reisulemom Fehim ef. Spahom – “Novi Behar”, Sarajevo, 16/1944.
 16. Ljubomir Cvijetić: Tragom slutnje – rasprave i kritike, Split, 1978.
 17. Staniša Tutnjević: Književne krivice i osvete – “Svjetlost”, Sarajevo, 1989.
 18. Hamza Humo: Ilijas Dobardžić: Pesme niz dolove. I – II. Sabrana djela, knj. 6 – Eseji, felj­toni, putopisi – “Svjetlost”, Sarajevo, 1976.
 19. Dragomir Brajković: Po moru teče Lim (Zbornik poezije pjesnika iz Bijelog Polja i oko­line), Beograd, 2000.
 20. Ismet Rebronja: Setna lirika Ilijasa Dobardžića – “Rožajski zbornik” br. X, Rožaje, 2001

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *